محصولات ما...

محصولات تجاری و اصل با نمایندگی رسمی از شرکت های سازنده....

گواهینامه های اخذ شده

 

 گواهینامه های ادیولوژیست سرکار خانم رضاپور مدیریت مرکز شنوایی آوا

گواهی نامه آکادمی زیمنس

شنوایی سنجی رشت - شنوایی سنجی آوا - سمعک آوا - سمعک رشت

گواهی نامه آکادمی زیمنس

شنوایی سنجی رشت - شنوایی سنجی آوا - سمعک آوا - سمعک رشت

شنوایی سنجی رشت - شنوایی سنجی آوا - سمعک آوا - سمعک رشتگواهی نامه حضور در سمینار در شهر اشتفا سوييس

شنوایی سنجی رشت - شنوایی سنجی آوا - سمعک آوا - سمعک رشت

مشاور تجارت الکترونیک : Motamady.ir